งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาวิชาทหารและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564

มร.ลป. รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาวิชาทหารและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับมอบรางวัลโล่เกียรติยศ ประเภท ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ดีเด่น จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และรางวัลเกียรติบัตร ประเภท สถานศึกษาวิชาทหาร ดีเด่น พร้อมกันนี้ นางสาวโชติมนต์ สีตาบุตร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับมอบรางวัลเกียรติบัตร ประเภทผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ดีเด่น จากมณฑลทหารบกที่ 32 และนักศึกษาวิชาทหารสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 2 คนได้แก่ นศท.หญิงปารียา อินทะปัญญา และ นศท.ธีรภัทร์ ยศอินต๊ะ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 โดยพลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานในพิธี
ซึ่งพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อ เป็นการตอบแทนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับสถานศึกษาวิชาทหาร และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารที่ได้ให้ความร่วมมือ ในกิจการของนักศึกษาวิชาทหารร่วมกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ