มร.ลป. รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน หัวหน้างานนิติการ รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับผลการประเมินหลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเด่น ผลคะแนน 91.26 จากกรมบัญชีกลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด