งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. รับฟังผลการรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบ เข้ารับฟังผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านแผนปฏิบัติงานประจำปี ด้านการบริหารงานตามพันธกิจ ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานและบริหารความเสี่ยง และด้านความพึงพอใจต่อการบริหาร ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ในการนี้ รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้ รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลำพอง ผศ.ศิริ พรมดี และผศ.ดร.พัฒนา บุญญประภา เป็นคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รายงานผลการติดตาม ตลอดให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ผลการประเมินระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งแบ่งเป็นหน่วยงานจัดการศึกษา จำนวน 7 หน่วยงาน ได้ระดับคะแนน 4.16 ผลการประเมิน ดี และหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 4 หน่วยงาน ได้รับคะแนน 4.08 ผลการประเมิน ดี และสรุปผลคะแนนการประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทั้ง 4 องค์ประกอบ คะแนนที่ได้รับ 86.87 ระดับคะแนน 4.34 ผลการะเมิน ดี

 

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ