งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. รับฟังผลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมรับฟังผลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โดยมีทั้งหมด 4 องค์ประกอบดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 แผนการปฎิบัติงานประจำปี ได้คะแนน 4.58 ระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารงานตามพันธกิจ ได้คะแนน 4.20 ระดับดี
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการหน่วยงานและบริหารความเสี่ยง ได้คะแนน 4.45 ระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 4 ความพึงพอใจต่อการบริหารงาน ได้คะแนน 4.14 ระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย ทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้ 4.37 ระดับดี

โดยคณะกรรมการได้จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายในตามพันธกิจ เพื่อให้หน่วยงานได้นำไปพิจารณาทบทวน แนวทางการปรับปรุงตลอดจนเตรียมการการพัฒนาตามองค์ประกอบแต่ละด้าน ในลำดับต่อไป

ภาพ : หอมนวล ศรีริ

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง #ราชภัฏลำปาง #มรลป #LPRU #LampangRajabhatUniversity #LPRUสู้ทุกสายพันธุ์ป้องกันดีไม่มีโรค #ราชภัฏลำปางต้านคอรัปชั่น #ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง