งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2564

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดย ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ในการนี้ รศ.อุษณีย์ คำประกอบ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยรศ.ทิวาพร ขันผนึก ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล เป็นกรรมการ โดยมีผศ.ธัญลักษณ์ งามขำ เป็นกรรมการและเลขานุการ และ อ.วรพล คณิตปัญญาเจริญ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2564 โดยจะมีการสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ตัวแทนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา ตัวแทนนักศึกษา ศิษย์เก่า ตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตามลำดับ

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ