มร.ลป. ประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ Regional Research Expo ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ประจำปี 2566

มร.ลป. ประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ Regional Research Expo ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเตรียมเป็นเจ้าภาพ Regional Research Expo ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าว หน้าห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

การจัดเตรียมการประชุมดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ร่างการจัดเตรียมความพร้อม ภายใต้แนวความคิด “ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมที่มาจากทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นให้กับบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาหน่วยงานวิจัยทางภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาหรือสร้างสรรค์ พร้อมทั้งต่อยอดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศในลำดับต่อไป สำหรับช่วงเวลาการจัดการงาน และการเปิดรับผลงานเพื่อจัดนิทรรศการ Regional Research Expo ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ประจำปี 2566 สามารถติดตามได้ www.lpru.ac.th เร็วๆนี้

ภาพ/ข่าว : ศศธร เครือนันตา


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด