งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นายปรีชา ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการ จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมจามจุรี ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การประชุมดังกล่าว เพื่อให้การจัดการด้านพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 20 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด