งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย” รวมไทยต้านโกง

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย” รวมไทยต้านโกง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ในรูปแบบผสมผสานทั้ง Online และ Onsite ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัย จะดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม และจัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พร้อมทั้งส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลัก

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ