งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและขยายระบบการสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ พื้นที่จังหวัดลำปาง

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อ.โอฬาร อ่องฬะ ที่ปรึกษาโครงการฯ ทีมงานกลาง บพท. อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.วิศท์ เศรษฐกร อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และอ.สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์ อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและขยายระบบการสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ พื้นที่จังหวัดลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ