งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดโครงการเก็บเกี่ยวข้าวอินทรีย์

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สมาชิกจิตอาสาพระราชทานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมการเก็บเกี่ยวข้าวอินทรีย์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ (อุทยานวิถีพอเพียง) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยข้าวที่ทำการเก็บเกี่ยวในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องจากการปลูกข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 พร้อมกันนี้ได้มีนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมทัศนศึกษา เรียนรู้และทดลองปฏิบัติการเกี่ยวข้าวอีกด้วย

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง #ราชภัฏลำปาง #มรลป #LPRU #LampangRajabhatUniversity #LPRUสู้ทุกสายพันธุ์ป้องกันดีไม่มีโรค #ราชภัฏลำปางต้านคอรัปชั่น #ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง

ภาพ/ข่าว หอมนวล ศรีริ