มร.ลป.จัดโครงการยกระดับขีดความสามารถคณาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางการสอนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 24-3-65

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการยกระดับขีดความสามารถคณาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางการสอนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0
Recap 4.0 Competence Development Project for Thailand ณ ห้องประชุม 1315 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พิสุทธิ์ ขุมทรัพย์ จาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือของ 8 มหาวิทยาลัยในไทยและยุโรปที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับความเป็นเลิศของคณาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อวที่จะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถของท้องถิ่นซึ่งเป็นรากฐานของประเทศ สู่ความยั่งยืน การอบรมในครั้งนี้ได้มีการจัดอบรมผ่านทางระบบ Online ZoomMeeting และ Onsite มีผู้เข้าร่วมอบรม 40 คน

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด