งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.จัดโครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี ผศ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์ ผู้อำนวยการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศึกษา ตลอดจนการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งเป็นเป้าหมายอันสำคัญของการจัดการศึกษาในแต่ละรายวิชา ผ่านกิจกรรมการจัดเสวนาในหัวข้อ “ร่วมกันจัดทำ มคอ.3 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2564”
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ อ.ดร.สมศักดิ์ จันทร์เอม อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาลัยนานาชาตินวัติกรรมดิจิทัล และ ผศ.ดร.สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการการเสวนาในครั้งนี้

นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมเพื่อจัดทำมคอ.3 แบ่งเป็นกลุ่มสาระทั้ง 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มสาระผู้มีความรู้ กลุ่มสาระผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และกลุ่มสาระผู้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เพื่อดำเนินการจัดทำ มคอ.3 ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพ/ข่าว : ศศธร เครือนันตา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *