งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดโครงการตามพระบรมราโชบาย ฝึกอบรมส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต 22-3-65

รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2565 จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ “ส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก” ณ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนายสุพรรณ ตันมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน เป็นประธานในพิธีเปิด
การจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายนพดล สันเทพ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542 และทีมวิทยากรจาก กศน. ตำบลวังเงิน เป็นวิทยากร โดยมีฐานกิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมการฝึกอบรมทำแคบหมูและหมูกระจก
2. กิจกรรมการฝึกอบรมทำไส้กรอกอีสาน
3. กิจกรรมการฝึกอบรมทำขนมไทย (ขนมเทียนแก้ว, ขนมต้ม และขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน)
4. กิจกรรมการฝึกอบรมทำน้ำพริกกากหมู และแหนม
5. กิจกรรมการฝึกอบรมทำข้าวเกรียบเห็ดหอม

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ