งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดเวทีสัมมนาเผยแพร่โมเดลกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง)

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยรศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีมงานคณะวิจัยและเครือข่าย ประกอบด้วย ผศ.กมลวัฒน์ ภูวิชิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และผศ.ดร.นงลักษณ์ อานี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดเวทีสัมมนาเผยแพร่โมเดลกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับเกียรติจากนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิด โดยนายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอคลองลาน ดร.วิทยา ทัศนไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และประชนชนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “กลไกขับเคลื่อนเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สมดุลและมั่นคง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ หรือ “ธัชชา” ที่จัดตั้งขึ้นโดย กระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

โดยการวิจัยในครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาบริบทการขับเคลื่อนของชุมชน เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนดังกล่าว เพื่อเสนอแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของชุมชนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป