มร.ลป. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ การพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ พื้นที่จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับ ในการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ การพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ พื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

การจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ฯ ในครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 2/2565 โดยมี ท้องถิ่นจังหวัด นายเทียนชัย วงศ์ษา ประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม และอาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม องค์ประกอบของผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีหัวข้อสาระสำคัญการประชุมดังนี้ 1) การติดตามการส่งต่อความช่วยเหลือ “คนจนเป้าหมาย” และผลการดำเนินงานพื้นที่นำร่อง “โมเดลแก้จน” พื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง ตำบลเมืองยาว – ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร และตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน ภายใต้ โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ พื้นที่จังหวัดลำปาง ปี 64 2) การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการวิจัยการพัฒนา และขยายระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ พื้นที่จังหวัดลำปาง ปีที่ 2 (2565-2566) ซึ่งเป็นการค้นหาและสอบทาน “คนจนเป้าหมาย”ในพื้นที่ 7 อำเภอประกอบด้วย อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่ม อำเภอแม่ทะ อำเภอเสริมงาม อำเภอเกาะคา อำเภอสบปราบ และอำเภอแม่พริก นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังมีการนำเสนอความก้าวหน้าของ โครงการนำร่อง Operating Model หรือ โมเดลแก้จน ในสามประเด็น ได้แก่ ประเด็นสมุนไพร ประเด็นป่าชุมชน และประเด็น Quick Win พื้นที่อำเภอเถิน และ 3) การพิจารณา แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการวิจัยการพัฒนา และขยายระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ พื้นที่จังหวัดลำปาง

ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด