งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดนิทรรศการผลงานวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อรักษาคุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของเซรามิก จังหวัดลำปาง”

 

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ในการเปิดนิทรรศการการแสดงผลงานวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อรักษาคุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของเซรามิก จังหวัดลำปาง” เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ เซ็นทรัล ลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เป็นประธานในพิธีเปิด (ผ่านระบบออนไลน์)โดยมีรศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวรายงาน

คณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ การจัดการทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อรักษาคุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของเซรามิก จังหวัดลำปาง ดำเนินการวิจัยเริ่มด้วยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อประเมินศักยภาพเบื้องต้น การยกระดับวัตถุดิบและเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยความเป็นศิริมงคลของดินลำปาง การเพิ่มพูนองค์ความรู้ทักษะทางด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์เซรามิกภายใต้แนวคิด “อัตลักษณ์ใหม่” จังหวัดลำปาง ซึ่งจะช่วยรักษาคุณค่าสู่การยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการผลิตเซรามิก ระดับครัวเรือนเพิ่มขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ผ่านรูปแบบธุรกิจ “การสร้างเศรษฐกิจชุมชนด้วยเซรามิก ครัวเรือนผ่านอัตลักษณ์เชิงวัฒนธรรม”

การจัดแสดงผลงานการวิจัยผ่านนิทรรศการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยจากหน่วยงานบริหารและการจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งคณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ“การจัดการทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อรักษาคุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของเซรามิก จังหวัดลำปาง” ซึ่งแบ่งเป็นโครงการย่อย 4 โครงการ ได้แก่ โครงการรักษาคุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าเซรามิกลำปางด้วยคุณค่าใหม่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นโครงการสร้างอัตลักษณ์ใหม่จากทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปางยุคล้านนา โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเซรามิกระดับครัวเรือนด้วยอัตลักษณ์ใหม่จากทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และโครงการศึกษาแนวทางในการทำการตลาดสำหรับการรักษาคุณค่าสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์เซรามิกระดับครัวเรือนจังหวัดลำปาง นำมาซึ่ง “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อรักษาคุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของเซรามิก จังหวัดลำปาง” โดยสามารถรับชมพิธีเปิดย้อนหลัง ผ่านช่องYutobe : Lampang Rajabhat University และกำหนดจัดแสดงนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2565 ณ เซ็นทรัล ลำปาง

 

ภาพ/ข่าว  :  หอมนวล  ศรีริ