มร.ลป.จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล Skill Mapping และการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

LPRU News : เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล Skill Mapping และการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการประชุมสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์และผู้รับผิดชอบได้จัดทำและวิเคราะห์การพัฒนากำลังคนหลักสูตร Non-degree ทั้งประเภท Reskill Upskill และ Newskill เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของภาคอุตสาหกรรม และให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ใหม่ ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้เทคโนโลยีแบบบูรณาการศาสตร์ขั้นสูงขึ้น รวมถึงสามารถตอบสนองรองรับการทำงานในกลุ่มอาชีพใหม่ของคนยุคใหม่ตามความต้องการของภาคผู้ใช้กำลังคนและตลาดแรงงาน  โดยที่ผ่านมาภาคผู้ใช้ได้สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตในด้านทักษะการทำงาน ทั้งทักษะความสามารถทางวิชาชีพ (Hard Skills) และทักษะความสามารถทางสังคม (Soft Skills) โดยเฉพาะทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ 21 ได้แก่ ทักษะในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Communication) ทักษะในการทำงานกับผู้อื่น (Collaboration) ทักษะในการคิดวิเคราะห์และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking) และทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุรินทร์  คำฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บรรยายในหัวข้อ “การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล Skill Mapping” และดร.พีระพงศ์  ตริยเจริญ ผู้จัดการอบรม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565