มร.ลป. จัดงานป๋าเวณีล่องสะเปา ณ หนองหัวหงอก ประจำปี 2565

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานป๋าเวณีล่องสะเปา ณ หนองหัวหงอก ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณลานกลางแจ้ง ด้านหน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการบูรณาการ จัดกิจกรรมในประเพณีเดือนยี่เป็งร่วมกัน โดยมีกิจกรรมการประกวด การสาธิต เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อให้บุคลากร นักศึกษาและประชาชนมีส่วนร่วม ในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างจิตสำนึกรักและตระหนักถึงความสำคัญ ของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะทั้ง 7 คณะ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีการเผยแพร่ให้ความรู้ และภาคความบันเทิง
– กิจกรรมการประดิษฐ์สะเปาลอยน้ำ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมชุมชนบ้านปงสนุก วัดปงสนุกเหนือ
– กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพ โดยคณะพยาบาลศาสตร์
– การประกวดกระทงฝีมือ (กระทงเล็ก) โดยคณะวิทยาการจัดการ
– กิจกรรมสาธิตการละเล่นบอกไฟดอก โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– กิจกรรมแขวนโคมล้านนา ยี่เป็งรำลึก โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
– การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง (ค.บ.) โดยคณะครุศาสตร์
– การประกวดหนุ่มสะเปา สาวยี่เป็ง โดยคณะวิทยาศาสตร์
– การแสดงของนักศึกษาจากคณะต่างๆ และนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์
– กิจกรรมกาดหมั้วขายสินค้าและอาหารพื้นถิ่น
และกิจกรรมการประกวดหนูน้อยยี่เป็ง โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งดำเนินการเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพ : หอมนวล ศรีริ / เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด