งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.จัดการอบรม “การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น”

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นปะธานในพิธีเปิดการอบรมการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ กาแล 5 ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565
การอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าใจในวิธีการ และขั้นตอนการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ตลอดจนทบทวนความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน ส่งผลให้บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพในอนาคต โดยได้ดำเนินการจัดอบรม ระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2565 และได้รับเกียรติจาก รศ.สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรบรรยาย โดยจัดการอบรมแบบผสมผสานทั้ง Online และ Onsite ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมกว่า150 คน

ภาพ/ข่าว : เกิรกฤทธิ์ สิทธิชัย