มร.ลป. จัดการอบรมสร้างความรู้มุ่งสู่ความเข้าใจ การเขียน SAR ให้ตอบโจทย์การประเมินคุณภาพภายนอก

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมและให้นโยบายการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมกว่า 80 คน

การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน ตามเจตนารมณ์ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก การจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานใน PA 2-1 และ PA 2-2 พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ธีระดา ภิญโญ ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Overview 5 ด้าน 11 องค์ประกอบ 32 ประเด็นพิจารณา และแนวทางการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด