งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดการประชุมอาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดการประชุมอาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ โดย ผศ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์ ผู้อำนวยการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดำเนินการประชุม อาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้เป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โดยมีอาจารย์เข้าร่วมประชุมกว่า 120 คน

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ