งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดการประชุมอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 เขตภาคเหนือ ร่วมกับ สป.

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 เขตภาคเหนือ การประชุมดังกล่าว ได้มีการแบ่งประเภทสถาบันเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และนักศึกษาผู้พิการ ที่เข้าร่วมการประเมิน 16 สถาบัน และจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 21 คน ที่เข้ารับการประเมิน ในรูปแบบ Online และ Onsite ร่วมกับสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งกำหนดรับการประเมินระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ในการนี้ ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการคณะอนุกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นางสาวศิริขวัญ วาวแวว รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมในครั้งนี้
นอกจากนี้ การประเมินดังกล่าวได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้คณะอนุกรรมการ นักศึกษาผู้รับการประเมิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนปฏิบัติหน้าที่ การให้บริการเจลหรือสเปย์แอลกอฮอล์ และเน้นย้ำการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง #ราชภัฏลำปาง #มรลป #LPRU #LampangRajabhatUniversity #LPRUสู้ทุกสายพันธุ์ป้องกันดีไม่มีโรค #ราชภัฏลำปางต้านคอรัปชั่น #ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ