งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.จัดการประชุมสัมมนาแนวทางการบริหารหลักสูตรตามกฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา 2565

เมื่อวันนที่ 28 เมษายน 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมรับฟังชี้แจงกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร เป็นผู้ชี้แจงผ่านระบบ Online โดยมีคณาจารย์ร่วมรับฟัง กว่า 150 คน
ในการนี้ เป็นการชี้แจงกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้มีคุณลักษณะและมาตรฐานตามที่กำหนดตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานในการขอตำแหน่งวิชาการ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ