มร.ลป. จัดการประชุมมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และนายชัย ชัยนันตา หัวหน้างานอาคารสถานที่ จัดการประชุมมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรงานอาคารสถานที่ ฝ่ายภาคสนาม ฝ่ายซ่อมสร้าง ฝ่ายไฟฟ้า ฝ่ายประปา และฝ่ายรักษาความปลอดภัย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด