งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ดูแล กำกับตัวชี้วัด และการนำส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ITA LPRU ครั้งที่ 4/2565

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนายปรีชา ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการกองกลาง และคณะกรรมการดำเนินงาน จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ดูแล กำกับตัวชี้วัด และการนำส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ITA LPRU ครั้งที่ 4/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมจามจุรี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ