มร.ลป. จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ดูแล กำกับตัวชี้วัด และการนำส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ITA LPRU ครั้งที่ 2/2566

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการกองกลาง และคณะกรรมการดำเนินงาน จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ดูแล กำกับตัวชี้วัด และการนำส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ITA LPRU ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อวางแผนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์การประเมินและองค์ประกอบด้านข้อมูล ซึ่งมีความละเอียดและมุ่งเน้นผลการมีส่วนร่วมเพื่อนำไปปรับปรุงการพัฒนางานในงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการมุ่งเน้นถ่ายทอดและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบาย No Gift Policy พร้อมทบทวนตัวชี้วัดด้านมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่องประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขับเคลื่อนและการประเมินผลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยได้มอบหมายหน้าที่การเก็บข้อมูลและหลักฐานการประเมินให้กับคณะกรรมการ ฯ แต่ละฝ่ายในลำดับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด