งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ดูแล กำกับตัวชี้วัด และการนำส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ITA LPRU ครั้งที่ 5/2565

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนายปรีชา ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการกองกลาง และคณะกรรมการดำเนินงาน จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ดูแล กำกับตัวชี้วัด และการนำส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ITA LPRU ครั้งที่ 5/2565 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานการกรอกข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมจามจุรี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ