งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดการปฐมนิเทศอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการปฐมนิเทศอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
การปฐมนิเทศในครั้งนี้ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับฟังการบรรยายจากท่านผู้บริหาร ประกอบด้วย ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายในหัวข้อ นโยบาย แนวปฏิบัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการและการประกันคุณภาพ รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร บรรยายในหัวข้อ นโยบาย แนวปฏิบัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริหาร และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผศ.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ บรรยายในหัวข้อ งานด้านวางแผนและบริการวิชาการ ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บรรยายในหัวข้อ งานด้านกิจการนักศึกษา และผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ บรรยายในหัวข้อ งานด้านวิจัยและวิชาการต่างประเทศ
ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์เป็นคณะวิชาใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่จะเริ่มจัดการเรียนการสอนนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2565 นี้

ภาพ / ข่าว : หอมนวล ศรีริ