นักศึกษา มร.ลป. รับรางวัลชมเชย การแข่งขันประกวดสื่อสร้างสรรค์บอกโทษของกัญชาและยาเสพติด “YNAC Creative Challenge”

อ.สุวรรณี เครือพึ่ง อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีม เปิดเผยว่า เมื่อระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบด้วย นางสาวฆายนีย์ สมสุข นางสาวนฤมล พอเซอ นางสาวอารีรัตน์ แสนธนู นายอภิชาติ บัวเหล็ก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันประกวดสื่อสร้างสรรค์บอกโทษของกัญชาและยาเสพติด “YNAC Creative Challenge” รอบชิงชนะเลิศ ณ World peace valley อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โดยการประกวดนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับโทษของกัญชาและยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม สร้างกระแสความตื่นตัวในโทษของกัญชาและยาเสพติดในสถานศึกษาและสื่อออนไลน์ พร้อมทั้งส่งเสริมทักษะการสื่อสาร และการแสดงออกทางความคิดที่สร้างสรรค์ และให้เยาวชนได้ร่วมเรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม สร้างผู้นําเยาวชนต้นแบบในการแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจัดโดย กลุ่ม YNAC ขององค์กร D New Media มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจาก 56 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด