งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นศ.วิทย์ มร.ลป.คว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 นายศราวุธ เตจ๊ะ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 เข้ารับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการประกวดผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาการวัสดุ (MatSciKU Awards) ประจำปี 2565 ประเภทผลงานการออกแบบโครงงานเชิงความคิดด้านวิทยาการวัสดุ ในหัวข้อวัสดุเพื่อการสร้างสังคมสีเขียว Materials for Green Society

ทั้งนี้ ได้ส่งผลงาน เรื่อง การผลิตกระถางเพาะชำจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประกอบด้วยเปลือกข้าวโพดและซังข้าวโพด โดยมี ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์
ข่าว : ศศธร เครือนันตา