งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นศ. มร.ลป. ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ V.2 คว้ารางวัลชมเชย (ด้านความคิดสร้างสรรค์) จากการประกวดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12

ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่ปรึกษาโครงการ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ V.2 เข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดผลงานเยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ ภายใต้หัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คว้ารางวัลชมเชย (ด้านความคิดสร้างสรรค์) จากการเข้าร่วมประกวดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12

ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ V.2 ได้นำกระบวนการคิดทักษะ soft skill เข้ามาดำเนินโครงการในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยนายอนาวิล สุราฤทธิ์ นักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายวีรวัฒน์ นุบุรีจันทร์ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ นางสาวรติมา บุตรชานนท์ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ และนางสาวอรนุช จันทราปรีชากุล นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ โดยจะได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในโครงการอื่นต่อไป

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา
ข่าว : หอมนวล ศรีริ