งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นศ. มร.ลป. คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 และเข้าชิงผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 อ.ญาดามณี เขื่อนใจ หัวหน้างานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับรางวัลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน ด้านนวัตกรรมดีเด่น ชื่อโครงการ : การนำความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตมาใช้ประโยชน์ในการลดความชื้นอากาศสำหรับห้อง Clean Room : บริษัท ฮานาไมโครอิเล็กโทรนิกส์ จำกัด ผลงานของนางสาวนภสร วันดิกัน และนางสาวสุภาภรณ์ หม่อมพรม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : ผศ.ดร.วราคม วงศ์ชัย อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งจะเข้าร่วมการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติในลำดับต่อไป

2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กลุ่มนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ชื่อโครงการ : ระบบ e-Commerce ซื้อขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัท พาวเวอร์ โปร จำกัด ผลงานของนายคณาศักดิ์ จ่าปัน พร้อมด้วยนายอนุรักษ์ ใจทิศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : อ.ญาดามณี เขื่อนใจ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ