ทีม “LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ” รับการตรวจเยี่ยมโครงการเยาวชนท้องถิ่น ตระหนักรู้ รักษาป่า

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่ปรึกษาโครงการ และนายธวัชชัย สุปินะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้การต้อนรับ นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะกรรมการ โครงการเด็กอวด (ทำ) ดี ในการตรวจเยี่ยมโครงการเยาวชนท้องถิ่น ตระหนักรู้ รักษาป่า” ของ ทีม “LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ” ทีมเด็กและเยาวชนจากโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ณ วัดหัวทุ่งสามัคคี บ้านหัวทุ่งสามัคคี ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และได้มีการลงพื้นที่ดูผลงานตามโครงการดังกล่าว ณ ดอยพระบาท จ.ลำปาง เพื่อเตรียมพร้อมประกวดระดับเพชร คัดเลือก 10 ทีมในเดือนพฤษภาคม 2565
ซึ่งสมาชิกของทีม ประกอบด้วย
1. นายเอกอาทิตย์ ตาใจ ชั้นปีที่ 4 สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นางสาวบุญญาดา มูลผึ้ง ชั้นปีที่ 4 สาขาการสอนภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นางสาวอรวรรณ เพชรโกษาชาติ ชั้นปีที่ 2 สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด