ทีมงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป. ร่วมกิจกรรมเปิดตัวสตาร์ทอัพแพลตฟอร์ม “Basecamp24” และกิจกรรมเสริมศักยภาพการบริหารงานอุทยานฯ ภายใต้แผนงานการเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่ธุรกิจเทคโนโลยี

ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้ ทีมงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และนายอัครพล อำนาจกิติกร ผู้จัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดตัวสตาร์ทอัพแพลตฟอร์ม “Basecamp24” เพื่อประกาศความพร้อมปั้นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพทุกระดับ แวดล้อมด้วย Startup Ecosystem สมบูรณ์แบบ ครบวงจร 24 ชั่วโมง เป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ พัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการทุกระดับด้วยโปรแกรมบ่มเพาะธุรกิจอย่างสมบูรณ์แบบ แวดล้อมด้วย Startup Ecosystem แบบครบวงจร 24 ชั่วโมง ในพื้นที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
ในการนี้ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) และคณะ พร้อมด้วยผู้บริหารจากเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ หน่วยงานพันธมิตร นักลงทุน ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
พร้อมกันนี้ ทีมงานอุทยานฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมศักยภาพการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภายใต้แผนงานการเตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรในกิจกรรมเสริมศักยภาพการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีการบรรยายในประเด็น
หัวข้อ “การพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในระยะต่อไป” ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย” รศ.ดร.ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยการจัดการโซ่อุปทานและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ทบทวนทิศทางการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (พ.ศ. 2566-2570)”
โดยพร้อมกันนี้ได้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทการเป็นผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์กับการสร้างความร่วมมือทางนวัตกรรม เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจในบทบาท ภารกิจของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและแนวทางการดำเนินงานในอนาคตให้สำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ ร่วมกับ 7 มหาวิทยาลัยเครือข่ายผู้ร่วมก่อตั้ง ได้แก่ ม.เชียงใหม่, ม.แม่โจ้, ม.แม่ฟ้าหลวง, ม.พะเยา, ม.เรศวร, ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม, ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ และ 7 มหาวิทยาลัยเครือข่ายใหม่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ผ่านการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมจัดพื้นที่เว้นระยะห่าง และบริการเจลแอลกอฮอล์ตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรม

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด