งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ พร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปีที่ 3

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE พระราชทานเกียรติบัตรให้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน ระดับภาคเหนือ ประเภท ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปีที่ 3 ในการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จ.เชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ