งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งานวิเทศสัมพันธ์ มร.ลป. จัดงานนานาชาติสัมพันธ์ราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 11

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นประธาน พร้อมกล่าวอวยพร ในงานนานาชาติสัมพันธ์ราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยอ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 11 โดยเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน เพื่อเผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของนักศึกษาชาวต่างชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางให้ยั่งยืน อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องอยู่ห่างไกลจากครอบครัว ได้เกิดความอบอุ่นใจและมีโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญของตน ร่วมกับเพื่อนนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งเปรียบเสมือนครอบครัวที่เมืองไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความสามารถของนักศึกษาอีกด้วย ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาชาวต่างประเทศร่วมงานกว่า 100 คน