คลินิกเทคโนโลยี เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 – 2570 ”

ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อ.ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และคณะกรรมการดำเนินงาน ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 – 2570 ” เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) จัดขึ้นเพื่อนสร้างความเข้าใจร่วมกันในการเชื่อมโยงข้อมูล องค์ความรู้ งานวิจัย และส่งเสริมการนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่

ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด