งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ร่วมเป็นหน่วยการเรียนรู้ให้กับนักเรียน รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผศ.ดร.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์สังกัดสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ พร้อมด้วยผศ. ดร.ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรฐานการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งเป็นฐานการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุและสสาร เรื่อง ความแข็งแรงของวัสดุ เมื่อระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยการดำเนินกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ได้ใช้เนื้อหาจากนิทานเรื่องลูกหมูสามตัว นำมาเชื่อมโยงกับความแข็งแรงของวัสดุต่าง ๆ ภายในนิทาน เช่น ฟาง ไม้ อิฐมอญ เป็นต้น เพื่อศึกษาเรื่องความแข็งแรงของวัสดุ โดยทำการทดสอบ และเปรียบเทียบความแข็งแรงระหว่างคอนกรีต อิฐมอญ และไม้ ด้วยเครื่องทดสอบกำลังอัด (Compression Machines)

ภาพ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ข่าว : หอมนวล ศรีริ