คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมเซรามิกส์ (หลักสูตรกลาง)

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมเซรามิกส์ (หลักสูตรกลาง) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1315 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากตัวแทนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมประชุมการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมเซรามิกส์ (หลักสูตรกลาง) สำหรับใช้ร่วมกันตามมติที่ประชุมคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

ภาพ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด