งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. หารือเพื่อสร้างความร่วมมือ 3 ฝ่าย

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์ ผศ.ดร.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล และ ผศ.ดร.สรวิศ มูลอินต๊ะ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับ Prof.Koichi Nishio จาก School of Media and Design Nakoya University of Arts and Sciences ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลับราชภัฏลำปาง

พร้อมกันนี้คุณปรีชา ศรีมาลา นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง คุณชัยณรงค์ จุมภู และคุณต่อศักดิ์ ประคำทอง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง ร่วมหารือการทำความร่วมมือ 3 ฝ่ายระหว่าง Nakoya University of Arts and Sciences มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการและด้านอื่นๆ ทั้งนี้จะมีการประสานงานเพื่อความร่วมมืออย่างเป็นทางการในลำดับถัดไป

ภาพ / ข่าว  : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม