คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดโครงการอบรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิษย์เก่า 27-04-65

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิษย์เก่า เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากนายปิยะ ต๊ะวิชัย ครู ค.ศ.3 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกสุพจน์ ใจรวมกูล ธุรกิจส่วนต้ว (บ้านม้าท่าน้า) ศิษย์เก่า สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ โดยอาจารย์ประสงค์ หน่อแก้ว รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมดำเนินรายการ
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งเป็นการอบรมเสวนาให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีนักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด