งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดโครงการ “ถ่ายทอดประสบการณ์ครูอุตสาหกรรมศิลป์” 23-3-65

เมื่อวันที่ 22 มีานคม 2565 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการ “ถ่ายทอดประสบการณ์ครูอุตสาหกรรมศิลป์” ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาอุคสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาระหน้าที่และบทบาทของครูอุตสาหกรรมศิลป์ พร้อมทั้งสร้างแนวทางการเตรียมตัวสำหรับการฝึกปฏิบัติการสอนโรงเรียนในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ยุทธนา เถียรประภากุล ครูชำนาญการ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ โรงรียนลำปางกัลยาณี เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อเตรียมความพร้อมของการเป็นครูอุตสาหกรรมศิลป์แบบมืออาชีพ

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ