งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทย์ มร.ลป. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษ รร. บว.

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จำนวน 107 คน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ผ่านการทดลองด้วยตนเองภายใต้การดูแลของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด 3 ฐาน ได้แก่

1. การตรวจวัดคุณภาพอากาศ วิทยากรคือ ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
2. การต่อวงจรไฟฟ้า วิทยากรคือ อ.พิบูลย์ ชยโอว์สกุล คุณอนุชา ปาลี นักวิชาการศึกษา และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
3. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี วิทยากรคือ อ.ดร. สุขี สุขดี และ อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด

 

ภาพ  :  คณะวิทยาศาสตร์

ข่าว  :  หอมนวล  ศรีริ