งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทย์ มร.ลป.จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับ ร.ร.มายวิทยา จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนเมืองมายวิทยา จังหวัดลำปาง ให้กับนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริการวิชาการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 44 คน ประกอบด้วยฐานต่าง ๆ ดังนี้

  1. เซลล์แสงอาทิตย์ โดย ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์ และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
  2. การสกัดคาเฟอีนจากใบชา โดย อ.ดร.สุขี สุขดี และนักศึกษาสาขาวิชาเคมี
  3. การใช้กล้องจุลทรรศน์ โดย ผศ.ศาสตรา ลาดปะละ และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา
  4. คลื่นและสมบัติของคลื่น โดย ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์ และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ 

ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากและร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน ภายใต้มาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์