งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทย์ มร.ลป. จัดการอบรม “การจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร”

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ทำโครงการ “กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร” ขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในด้านการจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาสำหรับการเผยแพร่ข่าวสารหลักสูตร ข้อมูลงานวิจัย และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดให้กับสาธารณชน โดยเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์กับบุคคลทั่วไปอย่างหลากหลาย โดยมีอาจารย์ภัทรนัย ไชยพรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง #ราชภัฏลำปาง #มรลป #LPRU #LampangRajabhatUniversity #LPRUสู้ทุกสายพันธุ์ป้องกันดีไม่มีโรค #ราชภัฏลำปางต้านคอรัปชั่น #ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ