งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทย์ฯ มร.ลป. MOU ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 สร้างเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคุณระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) รวมทั้งผู้แทนจากทั้งสองหน่วยงาน ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาทั้งในด้านงานวิชาการ การวิจัย การให้บริการวิชาการ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการ โดยอาศัยหลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมต่อไป
#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง #ราชภัฏลำปาง #มรลป #LPRU #LampangRajabhatUniversity #LPRUสู้ทุกสายพันธุ์ป้องกันดีไม่มีโรค #ราชภัฏลำปางต้านคอรัปชั่น #ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง

ภาพ/ข่าว หอมนวล ศรีริ