งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทย์ฯ มร.ลป.จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษ ให้กับนักเรียนชั้นม.ปลาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการจัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จำนวน 60 คน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ผ่านการทดลองด้วยตนเองภายใต้การดูแลของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งหมด 2 ฐาน ได้แก่
1. การแบ่งเซลล์ วิทยากรคือ อ.ดร. อังคณา เชื้อเจ็ดตน และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา
2. AAS วิทยากรคือ อ.ดร.ณรงค์ คชภักดี
โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ