งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทย์ฯ มร.ลป. จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษ รร.บุญวาทย์วิทยาลัย ระดับชั้น ม.ต้น

คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ระดับชั้น ม.ต้น ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริการวิชาการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยประกอบด้วยฐานต่าง ๆ ดังนี้

ฐานที่ 1 กลศาสตร์ โดย อ.พิบูลย์ ชยโอว์สกุล และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
ฐานที่ 2 คลื่น โดย อ.พิภพ นราแก้ว และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
ฐานที่ 3 ลม ฟ้า อากาศ โดย ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว อ.ดลฤดี สุขใจ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับความสนใจจากนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 74 คน ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 อย่างเคร่งครัด