งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืช”

ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ศาสตรา ลาดปะละ นำนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาชั้นปีที่ 3 จำนวน 17 คน ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืช” เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยร่วมกับทีมวิทยากรคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดย ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความเป็นครูคุณภาพให้กับนักศึกษาครูชีววิทยา ส่งเสริมให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบวิชาชีพครูในอนาคตต่อไป