งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวนทั้งสิ้น 83 คนเข้าร่วมกิจกรรม

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริการวิชาการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยฐานการทดลองต่าง ๆ ดังนี้
ฐานที่ 1: STEM & STEAM โดย ผศ.ดร.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และนักศึกษา
ฐานที่ 2: วิทยาศาสตร์หรรษา โดย อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และนักศึกษา
ฐานที่ 3: แมลงน้ำ โดย อ.ดร.เอกชัย ญานะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ฐานที่ 4: หินและแร่ โดย อ.อภิศักดิ์ จักรบุตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และนักศึกษา
ในการจัดกิจกรรมนี้นักเรียนมีความสนใจและได้รับความสนุกสนานเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการช่วยสร้างมุมมองที่ดีในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเด็ก และช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง